Published on January 4, 2018

Čo by ste mali vedieť o útlme uhlia na hornej Nitre

, Juraj Melichár (CEPA, Bankwatch)

Horná Nitra bude jedným z troch pilotných regiónov novej Platformy pre uhoľné regióny, ktorú Európska komisia zriadila na spoluprácu a pomoc pri hľadaní konkrétnych riešení pre ich transformáciu. Minister životného prostredia László Sólymos ohlásil pri príležitosti summitu Jedna Planéta útlm ťažby spaľovania hnedého uhlia v Novákoch do roku 2023.

Tieto dve skvelé správy dopĺňajú mozaiku dobrých správ, pretože množstvo súkromných a verejných investorov na tomto summite ohlásilo presun svojich peňazí od fosílnych palív k čistým zdrojom energie.

Trend je jasný, otázna je implementácia na Slovensku. V diskusii o budúcnosti Hornej Nitry je kľúčových päť skutočností.

1. Priame zahraničné investície hornej Nitre nestačia

Okres Prievidza patrí do regiónu hornej Nitry a je súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja. V okrese Prievidza žije 135 750 obyvateľov a miera evidovanej nezamestnanosť bola 6,06 % (október 2017) v porovnaní s 10,58% (október 2015). V Hornonitrianskych baniach Prievidza (HBP) pracuje v priemere 3 486 osôb a z toho približne 800 ľudí pracuje v iných činnostiach, napr. strojárska výroba, pestovanie paradajok, chov sumčekov a pod.Priemerný zárobok v HBP je 890 eur/mesiac. Podľa HBP je na ťažbu uhlia naviazaných až 11 tisíc pracovných miest. Toto číslo údajne získali vynásobením svojho počtu pracovníkov koeficientom 2,5 na základe štúdie od Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Podľa iných zdrojov však bane ohrozujú napríklad deväťstoročnú tradíciu kúpeľov Bojnice a tým aj 300 až 1000 pracovných miest.

Podľa Ministerstva hospodárstva SR je alternatívou pre zamestnancov baní i príchod nových investorov a pracovných príležitostí na primerane ohodnotenú prácu.Ale model rozvoja prostredníctvom priamych zahraničných investícií je kontroverzný a Slovensko ako jedna z najotvorenejších ekonomík EÚ je veľmi zraniteľné výkyvmi trhov. Nedáva to tiež dostatok priestoru pre rozhodovanie miestnych obyvateľov o ich vlastnej budúcnosti.

2. Beží cezhraničné posudzovanie nového ťažobného poľa

HBP plánujú ťažiť 5-9 miliónov ton hnedého uhlia od roku 2023 až 2034 s tým, že otvorenie poľa, vrátane prekládky rieky Nitra, by stálo 27 až 30 miliónov eur. Na otvorenie 11. ťažobného poľa dostali HBP štátnu pomoc vo výške 17 miliónov eur v priebehu rokov 2007 až 2010.
Po kontroverznom prvom pokuse o posudzovanie vplyvov na životné prostredie, prebieha nové prejednávanie návrhu projektu „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I“. Maďarské ministerstvo životného prostredia sa zapojilo do cezhraničného posudzovania vplyvov tejto aktivity a rumunské požiadalo o viac informácií. Na základe Rámcovej smernice EÚ o vode sa má Slovensko povinnosť zabrániť povoleniu akejkoľvek aktivity, ktorá by mohla zhoršiť stav rieky Nitra, najmä ak by bolo toto povolenie udelené pred rokom 2021.

3. Elektráreň Nováky čelí novým emisným štandardom

Slovenské elektrárne (SE) dlhodobo zdôrazňujú, že prevádzka elektrárne Nováky je pre nich nerentabilná a fungujú len z dovôdu rozhodnutia vlády, ktorá ich zaviazala k výrobe a tiež poskytovaniu podporných služieb. Novácka elektráreň je podľa SE napriek vynaloženým investíciám v roku 2015 morálne zastaraná, čím sa zvyšuje jej poruchovosť. Spoločnosť predpokladá, že to bude spôsobovať čoraz dlhšie odstávky na opravy a údržbu, čo spôsobí pokles plánovanej dodávky elektriny. Po roku 2021 preto SE z dôvodu technického dožitia elektrárne nepočítajú s jej ďalšou prevádzkou.

Emisný limit pre prvý a druhý kotol (ENO B1,2) bol znížený zo 400 na 200 mg/m3 od roku 2016. Preto aj odstavili tretí kotol, ktorý mal v roku 2015 emisie na priemernej úrovni až 8 468 mg/m3. Kvôli výnimke v rámci tzv. „prevádzkového pokusu“ prevádzkovali aj po oficiálnom odstavení a na grafe 1 je jasne vidieť čo to spôsobilo.

HBP začali od 7. novembra 2016 pre poruchovosť elektrárne spaľovať uhlie v rámci „prevádzkového pokusu“ v odstavenom treťom bloku, ktorý nespĺňa emisné normy EÚ. V januári 2017 SE požiadali HBP o bezodkladné zastavenie prevádzkového testovania v treťom bloku pre zhoršenú kvalitu ovzdušia. HBP ho ukončili 28. februára 2017. Aj napriek tomu, že HBP takto spálili 200 000 ton hnedého uhlia, v roku 2016 sa SE (a HBP) nepodarilo vyprodukovať množstvo elektrickej energie zadané nariadením od MH SR. Minister životného prostredia listom informoval primátora Partizánskeho, že dosiahnutá úroveň emisií oxidu siričitého počas „prevádzkového pokusu“ prekračovala úroveň emisného limitu desaťnásobne.

Pri porovnaní najhorších elektrární v EÚ z hľadiska emisií SOx v roku 2015 bola elektráreň Nováky celkovo druhá a suverénne prvá pri prepočte emisií SOx na inštalovaný výkon kvôli prevádzke tretieho a štvrtého kotla. Toto zariadenie (ENO B3) vraj môže slúžiť ako náhradná spaľovacia jednotka do budúcnosti.

Otázne je, čo bude s elektrárňou Nováky od roku 2021, kedy sa plánuje sprísnenie emisných limitov, do ohláseného útlmu v roku 2023.

HBP majú totiž projekty na nahradenie približne 96 MW tepelného výkonu spaľovňou komunálneho odpadu, ktorá by spaľovala až 60 000 ton komunálneho odpadu samostatne alebo spolu s uhlím. Toto by podkopalo snahy Slovenska dosiahnuť ciele EÚ v oblasti recyklácie, pretože Slovensko recyklovalo len 14,9 percenta komunálneho odpadu v roku 2015. Navyše ďalšia spaľovňa môže mať významné negatívne dopady na kvalitu ovzdušia.

4. Diskusia nezahŕňa všetkých relevantných aktérov

Na základe skúseností z participatívnych rozpočtov možno povedať, že akýkoľvek problém je najlepšie riešiť zapojením čo najväčšieho počtu relevantných aktérov.

Bolo by preto skvelé ak by Platforma pre uhoľné regióny prepojila miestnu, regionálnu a národnú úroveň. Totižto Úrad vlády Slovenskej republiky zorganizoval v júli 2017 diskusiu len na národnej úrovni s predstaviteľ(ka)mi HBP, Európskej komisie, príslušných ministerstiev a samosprávneho kraja.

Primátorka Prievidze zorganizovala zasa okrúhly stôl o budúcnosti hornej Nitry v septembri 2017, ktorí regionálni a národní aktéri kvôli predvolebnému obdobiu vynechali. Viacerí aktéri na ňom žiadali o možnosť zapojiť sa do rozhodovania o osude svojho regiónu aj na národnej úrovni. Miestni zamestnávatelia zas prezentovali nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ako aj potrebu údajov o pracovníkoch a pracovníčkach, ktorí sa útlmom baníctva uvoľnia. V októbri sa tiež uskutočnila diskusia o spravodlivej transformácii za účasti expertnej mimovládky E3G, zástupcov Európskej komisie, samosprávy aj štátu.

Spravodlivá transformácia je rozvojový model založený na verejných politikách, ktoré sú navrhnuté na regionálnej úrovni, a majú za cieľ vytvoriť predpoklady pre spravodlivé mzdy a slušný život pre všetkých pracovníkov, pracovníčky a komunity ovplyvnené opatreniami zameranými na zníženie znečistenia.

Česká republika prijala v rámci svojej iniciatívy Restart regionu strategický rámec hospodárskej reštrukturalizácie krajov a pracuje na  súvisiacich akčných plánoch. Príklady z Veľkej Británie, Francúzska, Španielska, Nemecka a iných krajín poukazujú na potrebu prijať férovú politiku spravodlivej transformácie, ktorá zabezpečí, že opustenie energetiky na báze fosílnych zdrojov nezanechá za sebou porazených, najmä komunity a pracujúcich v tomto sektore.

Dobrý participatívny proces by bolo možné použiť aj pri hľadaní riešení v iných regiónoch a sektoroch, napríklad pri problematickej ťažbe dreva v Poloninách.

5. Európska únia môže v transformácii pomôcť

Európske fondy sú kľúčové pre rekvalifikáciu a ekonomickú diverzifikáciu. Komisia uvádza, že región môže pre svoj rozvoj tiež využiť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii za určitých podmienok ako napríklad strata viac ako 500 pracovných miest v konkrétnej firme, sektore alebo regióne v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode zapríčinených globalizáciou.
Komisia tiež s Európskou investičnou bankou spustila službu URBIS, z anglického Urban Investment Support (Investičná podpora pre mestá). Tá údajne poskytne mestám s chuťou inovovať na mieru šité technické a finančné poradenstvo v snahe zmobilizovať potrebné zdroje.

Pre spravodlivú trasnformáciu Hornej Nitry potrebujeme zapojiť miestnych, regionálnych a národných aktérov do odbornej diskusie. Získame tak cennú spoluprácu, ktorá pomôže preklenúť výzvy transformácie tohto regiónu. Vďaka Európskej únii a ochote viacerých aktérov sa tak Horná Nitra môže stať príkladom ako predchádzať sociálnym a environmentálnym problémom.