Latest Macedonian posts

Како да ги искористиме искуствата од други места за да осигураме праведна транзиција на Кичево

July 5, 2022
, Nevena Smilevska (Just transition coordinator for Western Balkans, CEE Bankwatch Network)

Земјите од Европската Унија (ЕУ) веќе подолго време работат на напуштање на јагленот и исклучување на термоелектраните на јаглен и лигнит од енергетскиот микс. Секако, ова предизвикува значителни...

Read more