Articles by Nevena Smilevska (Just transition coordinator for Western Balkans, CEE Bankwatch Network)

Како да ги искористиме искуствата од други места за да осигураме праведна транзиција на Кичево

July 5, 2022
, Nevena Smilevska (Just transition coordinator for Western Balkans, CEE Bankwatch Network)

Земјите од Европската Унија (ЕУ) веќе подолго време работат на напуштање на јагленот и исклучување на термоелектраните на јаглен и лигнит од енергетскиот микс. Секако, ова предизвикува значителни...

Read more