Published on June 10, 2021

Stav příprav plánů spravedlivé územní transformace ve státech střední a východní Evropy

Aby členské státy Evropské unie mohly získat přístup k Fondu pro spravedlivou transformaci (FST), jehož hodnota je 17,5 miliard EUR, musí představit své plány spravedlivé územní transformace (dále PSÚT). Tyto dokumenty mají nastínit očekávaný proces transformace; informovat o tom, které oblasti budou nejvíce zasaženy a jaké lze očekávat dopady; popsat plánované operace a jak budou zajištěny participace, sledování a hodnocení. Každý PSÚT je vytvořen na sub-regionální úrovni odpovídající úrovni NUTS 3 (v ČR se jedná o kraje). Proto musí státy přijít se samostatným dokumentem za každou oblast, v níž se chystají Fondu pro spravedlivou transformaci využít.

Členské organizace CEE Bankwatch Network jsou zapojeny do přípravy plánů spravedlivé územní transformace již od ledna 2020, kdy byly plány prvně zmíněny v návrhu nařízení, které FST zřizuje. Evropská komise oznámila, že s cílem zajistit dokončení plánů do konce roku poskytne pro vypracování PSÚT technickou pomoc všem 18 zemím, jež o ni zažádaly. V červenci 2020 publikovala organizace CEE Bankwatch Network seznam doporučení pro každou z částí plánu. Výběr konzultantů, kteří mají s návrhem plánů pomoci, byl však dokončen teprve v listopadu a, jak ukázal náš článek z října 2020, proces jejich výběru nebyl v té době většině národních aktérů vůbec jasny.

Od předložení návrhu Evropskou komisí prošel FST, včetně mechanismu přidělování financí, změnami a byl upraven jak Evropským parlamentem, tak Evropskou radou. K politické shodě došlo během prosincových trialogů, které mimo jiné vyloučily z financování fosilní paliva. Od té chvíle podnikaly státy rychlé kroky v rámci vytvoření svých plánů a většina z nich zároveň připravuje také operační programy spravedlivé transformace.

V tomto článku přinášíme analýzu stavů, v nichž se nachází návrhy ÚPST šesti zemí střední a východní Evropy: Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Nejprve popisujeme formální aspekty procesů v každé ze zemí, které navzdory jistým sdíleným podobnostem mají různé aktéry a harmonogramy. Rovněž se díváme i na to, jak v současnosti fungují pracovní skupiny sestavené za účelem přinášení informací a sestavování plánů a co je zapotřebí, aby mohly podobu plánů efektivně ovlivnit. V další sekci pak analyzujeme nástroje, jimiž každý region zajišťuje účast, a poukazujeme na to, které z nich fungují dobře a které méně dobře. Nakonec článek uzavíráme řadou doporučení pro státní orgány a Evropskou komisi, která vychází z identifikace největších hrozeb ohrožujících kvalitu plánů spravedlivé územní transformace: malá účast, disproporční vliv průmyslu a úzké zaměření na vytváření pracovních míst.

2021-03-03_Stav-PSÚT_briefing_český překlad