Published on January 11, 2022

Zásobovanie teplom aj bez fosílneho plynu a s minimom biomasy

Energetici a odborníci na obnovu budov pre združenie Priatelia Zeme-CEPA vyhodnotili potenciál energetických úspor v budovách a možnosti zefektívnenia systému zásobovania teplom v Prievidzi, Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch. Prievidzi by mohlo v roku 2035 stačiť len 46 % súčasnej spotreby tepla podľa ich štúdie Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra[1]. Evolučná zmena teplárenstva by úplne odstránila závislosť mesta od fosílnych palív a zvýšila by pridanú hodnotu teplárenskej práce.  

Autori štúdie vypočítali, že komplexnou obnovou budov je možné v Prievidzi ušetriť až 62 % tepla na vykurovanie budov pripojených do sústavy centrálneho zásobovania teplom.[2] Okrem toho rekonštrukcia rozvodov tepla v mesta môže znížiť tepelné straty o ďalších 11 %.[3] Spolu by tak pri systéme zásobovania teplom 4. generácie (4G SZT) mohlo Prievidzi stačiť len 46% súčasnej spotreby tepla.

Technické riešenie, ktoré sa prijalo s cieľom nahradiť výrobu tepla na vykurovanie z uhlia, predpokladá kombináciu využívania zemného plynu a obnoviteľných zdrojov energie (OZE). To zníži ročné emisie uhlíka o 73 % (zo súčasných 67 973 t na 18 446 t). Toto riešenie však Priatelia Zeme-CEPA považujú za nedostatočné a iba prechodné. Raketový rast ceny zemného plynu v súčasnosti iba podčiarkuje význam riešenia, s ktorým prichádzajú energetici a environmentalisti.[4] Okrem toho Európska komisia a Európska investičná banka prestávajú podporovať fosílny plyn a zvyšujú podporu pre obnovu budov a OZE.[5]

Návrh 4G SZT by priniesol úsporu uhlíkových emisií až o 97 %, pričom by zároveň dramaticky a trvalo klesla spotreba tepla domácností a ďalších odberateľov tepla pripojených na systém. [6]

Štúdia Priateľov Zeme-CEPA predpokladá vykurovať Prievidzu kombináciou solárnej termiky a banskej a geotermálnej vody so sezónnym zásobníkom tepla s využitím sústavy tepelných čerpadiel a doplnením o kotol na biomasu. Pre Nováky zasa štúdia navrhuje nahradiť biomasu využitím banskej vody pomocou tepelných čerpadiel a solárnymi kolektormi.

‘Súčasné teplárenské systémy sú založené na veľmi vysokej spotrebe tepla v pripojených budovách. To zároveň znamená plytvanie fosílnymi palivami a biomasou, čo je dlhodobo je neudržateľné tak pre spotrebiteľov, ako aj pre klímu aj biodiverzitu. Viac ako dvojročná práca na tepelnom riešení pre Prievidzu a Nováky ukazuje, že jediným perspektívnym riešením je najprv  optimalizovať energetickú potrebu budov. Modernizáciu teplárenstva teda nemožno plánovať izolovane a redukovať ju iba na modernizáciu rozvodov a náhradu jedného zdroja tepla iným. Aby to regióny zvládli, štát by v nich mal podporiť vznik kvalitných odborných kapacít, požadovať dobré dekarbonizačné plány a naštartovať generačnú zmenu teplárenstva smerom k štvrtej generácii. Iba tak sa dá znížiť nezdravá závislosť na fosílnom plyne a biomase. Zvýšilo by sa tým aj ekonomické zdravie regiónov, ich odolnosť voči geopolitickým krízam a vznikli by nové udržateľné pracovné miesta pri modernizácii budov a rozumnom využívaní OZE,’  uviedol Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA

Pozrite si aj prezentáciu: Vykurovanie 4. generácie: po zemnom plyne (a biomase)Vykurovanie 4. generácie: po zemnom plyne (a biomase)

– – –

[1] Priatelia Zeme-CEPA: Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra. 2021
[2] Priatelia Zeme-CEPA: Potenciál úspor tepla na vykurovanie budov pripojených do sústavy centrálneho zásobovania teplom v meste Prievidza. 2021
[3] Priatelia Zeme-CEPA:  Potenciál zníženia tepelných strát v distribučnom systéme centrálneho zásobovania teplom v regióne hornej Nitry. 2021
[4] https://www.urso.gov.sk/6124-sk/burzove-ceny-elektriny-a-plynu/
[5] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
[6] Priatelia Zeme-CEPA: Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra. 2021